Blå Brevet november 2022

I en tid krig och elände blir det inte bättre av att de grå höstdagarna kommer över en. Man längtar efter ljus och värme, glädje och skratt, kamratskap och förtrolighet. Då är det än viktigare att Par Bricole lyser upp din vardag! Under den mörka tiden fram till Vårhögtidsdagen kan kalmuckerna endast ana ljuset i vintertunneln medan Bröderna i Par Bricole vandrar i det Bricollistiska ljuset! Oss väntar Bellmanopera, RGK, Vinterbal!, Grad II (med spex), Grad IV och Grad VII. Därtill har vi förmånen att kunna piggas upp och få njuta av ytterligare fantastiska insatser från våra Talang- och Aktivitetsgrupper som städse gläder oss med konserter, spex, kultur- och gastronomiprogram osv. osv. Men först ser vi fram emot att få fylla vår tillvaro med en lysande Barbarahögtid lördagen den 3:e december. Då lyser den Bricollistiska lampan klart och jag kan lova att det, precis som under höstens genomförda grader, blir en glad och Broderlig tillställning! För att nu allt detta skall bli möjligt krävs dock en insats från Er Bröder, vilken det årliga ”Blå Brevet” härmed vill påminna om. Det är således dags att betala Den lyskraft vi skämt bort oss med genom åren och som vi så varmt värnar om, behöver ekonomisk underbyggnad för att vi ”under några ögonblicks förgätande av livets besvärligheter” ska kunna förgylla vår tillvaro med ”Broderlig Vänskap, Aktning och Förtroende”. För att underlätta för Dig sänder vi en separat faktura Kansliet vill se Din tribut snarast men senast den 30 december 2022. Årsavgiften är, efter förslag från De Styrande till Stora Rådet och efter beslut vid Årsmötet lätt höjd, d.v.s. 1200 kronor för år 2022. Bröder som ännu inte fyllt 31 år och Bröder som fyllt 80 år kan välja [...]

PB släpper Covid-restriktionerna fr o m 1 juli

De Styrande har beslutat att Moderlogen fr o m den 1 juli och tills vidare genomföra alla evenemang i Moderlogen utan restriktioner gällande Covid. DHS kommer dock att fortsätta följa händelseutvecklingen rörande Covid och vid behov meddela förändringar av ovannämnda beslut. Jan Arpi Storkansler

De Styrandes uppdatering med anledning av Covid-19 (2022-03-06)

Käre Bröder, Efter regeringens tidigare beslut om att avveckla de flesta åtgärder mot covid-19, börjar livet så smått återgå till det normala. Vi kommer nu förhoppningsvis att kunna ha våra grader utan inskränkningar av antalet deltagande och den tidigare tillfälliga begränsningen av antalet samtidigt närvarande på Stamhuset har som ni vet upphört att gälla. Pandemin har dock inte släppt greppet om vare sig Europa eller Sverige. Däremot fortsätter antalet smittade i landet att minska även om andelen nu har stabiliserats något. Det är dock viktigt att vi alla även fortsättningsvis gör vad vi kan för att undvika smitta då vi ses och självklart även stannar hemma om vi har symptom. Liksom tidigare är en förutsättning för att delta att man är fullvaccinerad. Vi inom DHS kommer därför tills vidare inte att gå ut med några ytterligare meddelanden om Corona om inte utvecklingen vänder till det sämre. Vi kommer också att ha en beredskap för nya varianter av viruset, liksom för ett eventuellt nytt utbrott i höst. Denna uppdatering, i likhet med tidigare besked från DHS, finns även att tillgå på PB-webben, se https://moderlogen.parbricole.se/ Broderligen Henrik Mickos Christer Alexandersson Ulf Tivéus Stor-Mästare Deputerad Stor-Mästare Stor-Kansler

De Styrandes uppdatering med anledning av regeringens besked om avvecklade åtgärder mot Covid-19 (2022-02-07)

De Styrandes uppdatering med anledning av regeringens besked om avvecklade åtgärder mot Covid-19 (2022-02-07) Käre Bröder, I och med regeringens besked i förra veckan om att avveckla de flesta åtgärder mot covid-19 onsdagen den 9 februari, har DHS beslutat att de tidigare begränsningarna för antalet deltagare på Stamhuset upphör att gälla från och med måndagen den 28 februari. Vi förutsätter som tidigare att alla som deltar vid gradgivningar, möten, etc. ska vara fullvaccinerade och att man givetvis stannar hemma vid sjukdomssymptom. Beträffande den tidigare uppskjutna grad II, kommer den att ges i samband med grad III lördagen den 24 september. När det gäller ändrade datum för övriga grader under våren hänvisas till tidigare uppdatering 2022-01-26. Kalendarium för samtliga logers grader finns även på https://parbricole.se/events/ Denna uppdatering, i likhet med tidigare besked från DHS, finns även att tillgå på PB- webben, se https://moderlogen.parbricole.se/ Broderligen Henrik Mickos Christer Alexandersson Ulf Tivéus Stor-Mästare Deputerad Stor-Mästare Stor-Kansler

De Styrandes uppdatering med anledning av regeringens nya besked om pandemin (2022-01-26)

Käre Bröder, Som vi utlovade i mailmeddelande den 10/1, återkommer vi här med information med anledning av regeringens senaste presskonferens och den fortsatta utvecklingen av Coronapandemin. Pandemin fortsätter och det är oklart när vi når toppen. I detta läge har DHS efter kontakt med smittskyddet därför följande ändringar av graddatum m.m.: Grad II den 12/3 flyttas till senare datum. Vi återkommer om det. RGK den 29/1 är flyttad till den 8/4 Vinterbalen den 19/2 är flyttad till den 27/8 Nuvarande restriktioner för verksamhet på Stamhuset förlängs till den 13/3 Vi avser återkomma med nya besked vid månadsskiftet februari/mars Broderligen Henrik Mickos                        Christer Alexandersson                             Ulf Tivéus Stor-Mästare                           Deputerad Stor-Mästare                            Stor-Kansler

De Styrandes uppdatering med anledning av Regeringens nya riktlinjer om pandemin (2022-01-10)

Käre Bröder, Strax före jul vidtog Folkhälsomyndigheten (Fohm) ett stort antal tillfälliga åtgärder för att bromsa smittspridningen, vilket vi informerade om via e-post till samtliga Bröder 2021-12-23. Informationen finns även på Moderlogens hemsida, se https://moderlogen.parbricole.se/ I dag, måndag 10/1, har statsministern hållit en presskonferens där även socialministern samt representanter för Fohm och Socialstyrelsen deltog. I korthet meddelades att man, på grund av den mycket brant stigande smittspridningen de senast veckorna, nu inför ett antal skärpningar av restriktionerna. Åtgärderna gäller tills vidare och avses omprövas var 14:e dag och avslutas så snart det är möjligt, men bedömningen just nu är att de kan förväntas gälla i åtminstone fyra veckor. När det gäller PB kan särskilt nämnas att det tidigare beslutade taket på högst 50 personer vid uthyrning av lokaler för privata sammankomster nu sänks till högst 20 personer. Vidare införs ett nytt allmänt råd införs med innebörden att vuxna bör begränsa antalet kontakter inomhus och avstå från middagar och fester. För en samlad information om alla de nya åtgärderna hänvisas till Fohm:s hemsida, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/ Utöver vad som meddelats 23/12 har DHS därför beslutat att endast interna möten (styrelsemöten, repetitioner, etc.) med högst 20 deltagare får hållas i Stamhuset fram till och med söndagen den 13 februari. Vi påminner också om vad statsministern meddelat om att var och en måste tänka över vad som är absolut nödvändigt och vad som kan undvikas eller flyttas fram. Vi erinrar också om möjligheten att använda sig av digitala möten när så är lämpligt. Vi återkommer med ytterligare information så snart vi vet om/när de nu införda restriktionerna upphör, förändras eller förlängs. Vi kommer att särskilt meddela företrädare för våra Talang- och Aktivitetsgrupper som därefter får informera berörda Bröder [...]

De Styrandes uppdatering med anledning av Fohm:s senaste besked angående smittspridning (2021-12-23)

Käre Bröder, Som ni säkert alla hört vidtar Folkhälsomyndigheten (Fohm) nu ett stort antal tillfälliga åtgärder för att bromsa smittspridningen. För PB:s del är många av de skärpta förskrifterna av intresse, men i synnerhet den omständigheten att Fohm har hemställt till regeringen att fatta beslut om bland annat krav på tak på högst 50 personer vid uthyrning av lokaler för privata sammankomster. Många av de åtgärder som Fohm nu vidtar, såväl som det ökade smittläget i allmänhet, har föranlett DHS att vid ett extrainsatt styrandemöte i går besluta följande beträffande Moderlogens grader och annan verksamhet under januari och februari. • RGK den 29 januari kommer att senareläggas, preliminärt kommer den att hållas i samband med RSK i april. Ytterligare information kommer att kommuniceras längre fram när vi vet mer om smittläget, tillgång till lokaler, m.m. • När det gäller Arbetsgradernas aktiviteter NOIWAK och En Durchseende Betraktelse i januari, kommer Arbetsgraderna inom kort ta ställning till om och hur dessa kan genomföras och meddela alla berörda. • Vinterbalen den 19 februari skjuts framåt. Avsikten är att i stället genomföra en Vårbal i slutet av maj/början av juni. • Beträffande övriga aktiviteter av Talang- och Aktivitetsgrupper under januari/februari kommer dessa själva att informera berörda Bröder. • För aktiviteter i Stamhuset går vi nu tillbaka till tidigare begränsningar, dvs. högst 33 personer i Riddarsalen och högst 25 personer sittande på Vinden. Vi avser att återkomma med ytterligare information omkring den 1 februari, eller tidigare om det skulle bli aktuellt. Till dess vill vi Styrande sända våra varmaste hälsningar till alla Bröder inför juloch nyårshelgerna med förhoppning om att dessa trots omständigheterna ska kunna firas på ett så bra sätt som möjligt. Broderligen Henrik Mickos          [...]

Till toppen