Så här kan Du bidra ekonomiskt till
Par Bricoles Moderloge

Gåvor av olika slag

Enklast bidrar Du genom en insättning på moderlogens plusgiro 15 14 05-8. Ange namn och grad såvida Du inte vill ge en gåva anonymt.

Ett ekonomiskt bidrag med ospecificerat ändamål ger De Styrande möjlighet att bedöma var pengarna gör mest nytta på kort sikt.

I så fall anger Du att gåvan är avsedd för ”Moderlogens bästa”.

Ett ekonomiskt bidrag kan naturligtvis även styras av givaren till en viss del av PB:s verksamhet, t.ex. till ett särskilt ändamål inom Moderlogens verksam­het. Då anger Du vilket särskilt ändamål som Du vill stödja, t.ex. gåva till ”Stamhuset”, till ”DBM”, till ”Lekarne”, till ”Kulturaftnar” eller till ”PB-kontakten” för att hjälpa Bröder att ta sig till och från våra grader. Många önskar anvisa en sådan möjlighet i sam­band med högtidsdagar eller begravning. Då kan man i efterhand få en gåvoadress med namnen på dem som givit ett bidrag.

Kören och Teatern är egna juridiska personer och en gåva till dessa verksamheter överförs direkt till respektive Talanggrupp.

Ett bidrag kan bestå i mycket annat än rena penninggåvor. Det kan t.ex. bestå i donationer av 1700-talsföremål eller bellmaniana som kan pryda rummen i Stamhuset. Bidrag kan även lämnas genom att du åtar Dig att

bekosta, eller på annat sätt bidra till, renovering av en gammal fin klenod så att Du i samråd med en antikvarie kan se till att klenoden kan sparas och användas av kommande generationer.
En donation kan även bestå av värdepapper, utdelningskuponger till aktier, fastighet m.m. Du skriver då ett gåvobrev till Sällskapet Par Bricoles Moderloge och uppger vad som ingår i donationen. Vill Du ha hjälp av en bankjurist eller annan juridiskt kunnig person att upprätta ett gåvobrev så förmedlar Moderlogen en sådan kontakt och står för kostnaderna.

Testamenten

En form av gåva till Moderlogen är testamente. För att vara juridiskt giltigt måste testamentet bl.a. bevittnas av två personer. Det är viktigt att hela namnet, adress och organisationsnummer finns med (Sällskapet Par Bricole, Box 4096, 102 62 Stockholm, organisationsnummer 802000–4340). Vill Du ta hjälp av en bankjurist eller annan juridiskt kunnig person att upprätta ett legat till förmån för Moderlogen, förmedlar Moderlogen en sådan kontakt och står för kostnaderna.

Förvaltningen av donationer

Alla gåvor och bidrag förvaltas av Sällskapets Moderloge enligt de villkor som De Styrande fastställer. För att undvika oklarheter om givarens avsikt och öka Sällskapets möjlighet att tillgodose denna avsikt är det värdefullt med en direkt kontakt med någon av De Styrande innan en större gåva överlämnas. De Styrande svarar för att dokument rörande donationer och testamenten finns arkiverade och att medel utnyttjas i enlighet med donators/testators vilja om sådan finns explicit uttalad. Moderlogens förvaltning granskas i alla delar av revisorerna och redovisas årligen för Stora Rådet och Årsmötet. En rationell förvaltning av penninggåvor underlättas av att man har likartade villkor för sådana tillgångar. Att föreskriva att en specifik gåva ska förvaltas i särskild ordning medför därför oftast en sämre avkastning.

Vårt tack

Sällskapets Moderloge är mycket tacksam för alla bidrag,
små som stora, och visar också detta på ett mer påtagligt sätt:

  • för ett bidrag om minst 500 kr får givaren Stamhuskraschanen.
  • för ett bidrag till Stamhuset om minst 10 000 kr får givaren en gyllene platta med sitt namn ingraverat på en av tavlorna i Stamhusets entré
  • för ett bidrag om minst 15 000 kr får givaren
  • plattan i entrén
  • PB:s Donationsmärke i guld att bäras på fracken
    samt
  • litografin ”Bellmans visioner” av Jan Manker

Kort om moderlogens ekonomi

Årsavgifterna svarar för den största delen av våra inkomster. Dessa finansierar underhåll av Stamhuset, administrativa kostnader och de underskott som uppkommer vid grader m.m. För att balansera alla dessa kostnader tas ett normalår avkastning av Moderlogens värdepappersportfölj i anspråk. Stamhuset är en kulturminnesmärkt fastighet som inte åsatts något taxeringsvärde. Värdepappersportföljen förvaltas av en Placeringskommitté under ledning av Sällskapets Stor-Skattmästare. Utöver dessa två tillgångsslag samt likvida medel för den löpande verksamheten finns inga andra tillgångar i moderlogen. Det finns inte heller några lån eller andra förpliktelser.

Har du frågor är du välkommen att kontakta någon i Donationsgruppen (se årsboken).