Ordens Informations Collegium, OIC, har som uppdrag inom Par Bricole att tillse behovet av gemensamma informationsinsatser.

Bland dessa löpande projekt kan särskilt nämnas utgivning och produktion av Sällskapets årsbok liksom av Sällskapets medlemstidning EVOE, att ansvara för innehåll och drift av Sällskapets webbplats parbricole.se samt att tillhandahålla en funktion, Ordens Ordonnatör, för rekrytering av Bröder som önskar bidra i arbetet inom Sällskapet. Utöver dessa förvaltningsuppdrag har OIC ett flertal funktioner samlade inom collegiet.

De övriga funktioner som samlats inom OIC är inte oviktiga och består av Ordens pressekreterare, Ordens fotograf, Ordens Arkivarie, Ordens Grafiker samt rikssamordning inom OICs områden med övriga loger inom Par Bricole.

OIC har också ett ansvar att stötta och fånga upp behov inom informationsområdet i den övriga verksamheten. Således bedrivs ett nära samarbete med de flesta talanggrupper inom Par Bricole. Dessa har också representanter som alltid bjuds in till OIC möten som samlar hela OIC och till OIC-stämman.

Ordens Informations Collegium

Vide lucem in speculo.
Se ljuset återspeglas