Född 1756, avliden 1811. Han gick i privatskola i Stockholm och blev 1770 student i Uppsala. Han blev tidigt kanslist vid Bergskollegium och fick vid blott 27 års ålder avsked med bergsråds titel. Samma år gifte han sig och kom därefter att mestadels vistas på sina lantegendomar, men reste till och från till huvudstaden.

Han var känd som en stor ordensvurmare och räknades bland Frimurarna innan han 1778 intogs i Par Bricole. Han var en av sällskapets äldsta Gouverneurer, utnämndes till Riddare af Briccoleriet och kom att, efter Kexels död 1796, bli en viktig del av Sällskapets utveckling. Cederstedt hade jämte Kexel och Stierncrantz utarbetat de äldsta ritualerna till Arbetsgraderna, och han utarbetade likaså de tre på hans tid högsta Riddaregraderna. Hans bearbetning av Arbetsgradernas äldsta ritualer kan ses som ett led i hans strävan att dämpa och ordna den bacchanaliska yra som ansågs ha gått för långt under denna tid.

Trots att han formellt förblev Sällskapets Stormästare till sin död 1811 var han inte synnerligen engagerad i ämbetet eftersom han till största del vistades på sina lantegendomar och överlät mycket av arbetet till Oldenburg, som kom att efterträda honom. I ett bevarat minnestal uppmärksammas särskilt Cederstedts skicklighet i att ”se dårskapen, att skickligt framställa henne i hela sin caricaturiska vidunderlighet, mäktigt verksam att sprida detta löje.”