Koralintendenterna vid Den Bacchanaliska Kören ämnar beställa ett nytt körverk, som ska framföras à capella av en stor manskör dagen för den högtidliga invigningen av en dotterloge i Örebro den 18 november 2017.

Med anledning av detta söker vi passande texter att tonsätta. Den totala tiden för verket får inte överskrida 10 minuter. Tonsättaren förbehåller sig rätten att av de inkomna textförslagen, använda det hen anser passar bäst i tonsättning för ändamålet.

Skicka gärna ditt textförslag till e-postadressen tonsatt@parbricole.se senast fredagen den 16 december 2016. Eventuella frågor besvaras av Koralintendent Ian Plaude på e-postadressen ian@smi.se.

Ian Plaude