Vid sidan av talekonsten kan trubadurkonsten påstås vara det äldsta talangutövandet inom Det Lysande Sällskapet Par Bricole – med Carl-Michael Bellman som den självklare ursprungsgestalten. Dock dröjde det ända till slutet av 1980-talet innan en särskild talanggrupp bildades av medlemmar i PB för solistiska framföranden av Bellmans och andras visor. Inför bildandet av denna talanggrupp diskuterades namnfrågan ingående och gruppen kan ståta med innehav av ett av DBL-Broder Sid Jansson sammanställt kvalificerat underlag för beslutet att antaga namnet De Bacchanaliska Lekarne (DBL).

Visserligen omnämns DBL ibland som trubadurgruppen men en trubadur är, historiskt sett, en person som själv framför sina egna lyriska verk, med eller utan musik. Åtskilliga av DBL-Bröderna har visserligen själva skapat visor, som de ibland också framför inom PB, men i den givna uppgiften inom Par Bricole, att vid behov framföra Carl Michael Bellmans text och musik, är den för gruppen rätta benämningen: Lekare. Citat ur Sid Janssons underlag för 1987 års namnbeslut:

Lekare är den svenska benämningen på medeltidens profana yrkesmusiker (eng. minstrels, lat. joculatores, fr. jongleurs, ty. gaukler), arvtagare till senantikens gycklare och mimare (vår tids enda egentlige trubadur var nog Evert Taube, som även lånat sin övriga livsstil från det akvitanska och provencalska kvinnodyrkaridealet. När t ex vissångaren Peder Svan till luta framförde Anna Maria Lenngrens skaldestycken så är det fru Lenngren och herr Åhlström som är trubadurerna….
Enligt definitionen i de ursprungliga stadgarna för talanggruppen De Bacchanaliska Lekarne …utövar en Lekare traditionell lek eller trakterar instrument som hör sådan konstart till, t ex luta, gitarr, flöjt eller rytminstrument.

Talanggruppen DBL bildades alltså, efter något års planerande och förarbete, år 1987, för att inom PB framföra visor av Bellman och andra, såväl vid visningarna av vårt kära Stamhus på Urvädersgränd 3 (första söndagen varje månad) som vid ordenskapitel och andra evenemang. F n finns 65 aktiva DBL-Bröder, vilka på ett talangfullt sätt utför sina uppdrag vid stamhusvisningar och under ordenskapitel. Utöver Bellmanssånger har DBL-Bröderna givetvis också en bred annan repertoar av visor, många också ur andra musikgenrer. DBL anordnar årligen minst en konsert, till vilken framförallt PB:s medlemmar och anhöriga inbjudits, där gruppens medlemmar framträtt i ett rikhaltigt och varierat visprogram.

Medlemmarna i talanggruppen DBL syns inom PB således mest som solister men har också utbyte av sitt DBL-medlemskap genom informella träffar inom gruppen och genom sitt samarbete bl a för gemensamma konserter.