Bacchi Ordenskapitel var inte bara inspirationskälla till sällskap som Par Bricole, utan också en scen där Bellman kunde utveckla både diktarbegåvning och estradkonst. Det säger Par Bricole-Brodern Peter Lind, som i våras disputerade med en avhandling om skaldens ordensparodier.

Under en Kulturafton på Bellmanhusets vind den 6 mars höll forskaren och retorikexperten Peter Lind ett uppskattat föredrag med rubriken Strunt alt vad du orerar – Carl Michael Bellman, ordensretoriken och Bacchi Orden. En månad senare var det dags att presentera doktorsavhandlingen med samma namn på Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

– Att få komma ut och berätta för Bröderna inom Par Bricole vad jag har forskat om de senaste sex åren, det är det jag tycker är kul. Det och att få sitta i arkiv och forska. Det är sådant som gör mödan värd.

En annan drivkraft har varit viljan att lära sig mer, inte minst om den unge Bellman, om Bacchi Orden och om 1760- och 1770-talens Stockholm. Under arbetet med avhandlingen fick han möjlighet att ytterligare fördjupa sin förståelse av texterna, inte minst ur Bellmans och hans samtids perspektiv. Resultatet är en noggrann rekonstruktion av hur skalden framförde sina kapitel inför publik.

– Retoriken, eller vältaligheten, har varit en viktig beståndsdel. Men när du jobbar med sådant här material räcker det inte med bara textanalys. Du måste också veta något om samtiden, eventuella förlagor, gudstjänstordningar och hur ordenssällskapen fungerade. Annars förstår du inte vad det är som Bellman parodierar.

Ingen moralist
Första gången Bellman framträder med ett kapitel ur sitt uppdiktade ordenssällskap, även kallat De två förgyllda svinens Orden, är den 4 december 1766 i vännen Anders Lissanders litterära salong på Götgatan på Södermalm, ungefär där Medborgarplatsen ligger i dag.
Under de kommande åren följer sedan ett antal ordenskapitel, som alla har det gemensamt att de travesterar språkbruk och ritualer hos samtida seriösa ordnar som Frimurareorden, Utile Dulci eller Pro Patria.

En stor skillnad mot förlagorna är att Bellman låter sina ordensbröder dyrka vinguden Bacchus. Han håller också parentationer, besätter framträdande roller med kända suputer och dubbar till riddare endast dem som har setts ligga i rännstenen två gånger.

I ett och samma kapitel kan han blanda friskt mellan gudstjänstordningar, dryckesvisor och ordensretorik. Men några elaka parodier handlar det inte om, försäkrar Peter Lind, som understryker att Bellman själv var en synnerligen aktiv ordensbroder.

– Bacchi Ordenskapitel vänder sig till en initierad publik som tycker om att vara med i ordnar. Den är väl medveten om att ceremonierna är nödvändiga men är samtidigt beredd att skratta åt överdrifterna. Ceremonierna får aldrig bli något självändamål, är budskapet. Det måste också finnas utrymme för att umgås, sjunga och ta sig ett par glas – om än med måtta, naturligtvis.

Bellman påminner oss ofta att vem som helst kan hamna i rännstenen. Men någon moralist är han knappast, menar Peter Lind.
– Han predikar ogärna utan överlämnar hellre till oss lyssnare att fundera igenom saker och ting. Det tror jag att hans samtida publik uppskattade.

Blandar högt och lågt
En annan myt gör gällande att Bacchi Ordenskapitel mest skulle bestå av fylleskämt och ekivokt språk. Inte heller det är sant, konstaterar Peter Lind, som i stället vill uppmärksamma den fullfjädrade yrkesskicklighet som skalden uppvisar redan på 1760-talet, flera år innan han påbörjar sitt mästerverk Fredmans epistlar.

– Hade det bara handlat om fylleri hade Bacchi Orden inte stått sig så pass bra. Där finns vackra lyriska partier och andlighet, och redan här visar skalden upp sig som social skildrare, vilket min opponent Lars Lönnroth också påpekade vid disputationen. Bellman visar att allt kan vändas till sin motsats och att avgrunden aldrig är långt borta.

Även rent tekniskt imponerar den unge Bellman.

– Det som är mest spännande är att han är så lyhörd för olika sätt att utrycka sig. Bellman har en väldigt skarp blick för detaljer, som hjälper honom att skildra olika miljöer, beskriva karaktärer och fånga åhörarnas uppmärksamhet.

– De här texterna visar hur skicklig han var på att blanda högt och lågt, sublimt och löjligt. Här finns både vältalighet och fräna formuleringar hämtade från gatuspråket. Han är en mästare på överraskningar och mångtydigheter. Till exempel kunde han låta sina fyllon säga de mest tänkvärda saker.

Arvet vårdas ömt

Under Bacchi Ordens storhetstid i slutet av 1760-talet och början av 1770-talet förfinar Bellman sin estradkonst och etablerar sig på allvar som Stockholms främste underhållare. När skalden påbörjar sitt mästerverk Fredmans epistlar blir hans framträdanden mer sporadiska, och 1777 framför han sina sista ordensparodier.

1779 grundas Sällskapet Par Bricole, som tar över både ceremonier och ideologi från Bacchi Orden. Carl Michael Bellman blir Ordensskald.
– Helt klart finns Bacchi Orden med som en andlig föregångare till Par Bricole. Inte minst i de sedelärande berättelserna som förmedlar att nog är den eldiga druvan bra men här i PB njuter vi med måtta.

Michael Masoliver

Namn: Peter Lind
Aktuell som: Disputerade i april 2014 vid Uppsala universitet med avhandlingen ”Strunt alt vad du orerar – Carl Michael Bellman, ordensretoriken och Bacchi Orden”.
Bor: Uppsala
Inom PB: Medlem sedan 2009, Grad VI.
Därför är jag medlem i PB: Inom PB välkomnas du för den du är, på dina egna villkor. Alla kan bidra med något, alla behövs. Det är ett sällskap som säger: ”Vi är alltid glada när du kommer”. Men där finns också ett allvar. Inom PB tar vi hand om varandra. Det är en tanke som jag tar till mig mer och mer.
Fritidsintressen: Spelar trumpet, gärna jazz från 1920- och 30-talen. Är medlem i i gruppen Kustbandet och uppträder bland annat i kabaréer.
Medlem i: Förutom PB även Juvenalorden, SHT, Bellmans minne och Stallbröderna. Sitter också i styrelsen för Bellmanssällskapet och Bellmans minne.
Yrke: Driver egna företaget Peter Lind Talarträning.