Ordens Informations Collegium, OIC, har som uppdrag inom Par Bricole att tillse
behovet av gemensamma informationsinsatser. Bland dessa löpande projekt kan särskilt
nämnas utgivning och produktion av Sällskapets årsbok liksom av Sällskaptets medlemstidning
EVOE, att ansvara för innehåll och drift av Sällskapets webbplats parbricole.se
samt att tillhandahålla en funktion, Ordens Ordonnatör, för rekrytering av Bröder
som önskar bidra i arbetet inom Sällskapet. Utöver dessa förvaltningsuppdrag har OIC
ett flertal funktioner samlade inom collegiet.

De övriga funktioner som samlats inom OIC är inte oviktiga och består av Ordens pres –
sekreterare, Ordens fotograf, Ordens Arkivarie, Ordens Grafiker samt rikssamordning
inom OICs områden med övriga loger inom Par Bricole. Dessutom har OIC ett ansvar
att stötta och fånga upp behov inom informationsområdet i den övriga verksamheten.
Således bedrivs ett nära samarbete med de flesta talanggrupper inom Par Bricole. Dessa
har också representanter som alltid bjuds in till OIC möten som samlar hela OIC och till
OIC-stämman.